KURSU KALENDĀRS: oktobris- decembris 2015.

1.10. plkst. 9.00;  Piņķi, PII “Saimīte”: “Muzikālā darbība pirmsskolas vecuma bērnu ikdienā un rotaļnodarbībās”.

7.10. plkst. 9.30; Talsi, PII “Pīlādzītis”: “Elementārās muzicēšanas metodes pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu muzikālo un kreatīvo spēju attīstīšanai”.

15.10.plkst.9.00; Piņķi, PII “Saimīte”: “Muzikālā darbība pirmsskolas vecuma bērnu ikdienā un rotaļnodarbībās”.

29.10. plkst. 10.00; Brocēnos, PII “Mūsmājas”: “Ritma rotaļu un muzikālās darbības loma bērnu runas un intelektuālajā attīstībā”.

12.11.plkst.10.00; Rīgā, Latvijas Pašvaldību mācību centrā: “Mūzikas klausīšanās veidi un metodiskie paņēmieni pirmsskolā”

19.11. plkst. 10.00; Rīgā, Latvijas Pašvaldību mācību centrā: “Svētki pirmsskolā. I daļa”.

3.12. plkst. 10.00; Rīgā, Latvijas Pašvaldību mācību centrā:”Svētki pirmsskolā. II daļa”.