Kursi pirmsskolas un mūzikas skolotājiem Talsos (jaunākā programma)

TALSU PII “PĪLĀDZĪTIS” 7.OKTOBRĪ PLKST. 9.30

Kursu tēma: „Elementārās muzicēšanas metodes pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu muzikālo un kreatīvo spēju attīstīšanai.”

Programmā:

 ORFF metodikas pamatprincipi. ORFF metodikas elementu pielietojums pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem.
 Rotaļu loma bērna muzikalitātes attīstīšanā: praktikums.
 Elementārā muzicēšana un kreativitātes attīstīšana: praktikums.
Pieteikšanās elektroniski: baiba.brice@gmail.com