Kursi pirmsskolas un mūzikas skolotājiem: 2015.gada augusts, septembris

20.08. Rīgā, LPMC: “Elementārās muzicēšanas metodes pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu muzikālo un kreatīvo spēju attīstīšanai”.

Pieteikšanās Latvijas Pašvaldību mācību centrā: tālrunis 675512117, Rīga, Biķernieku ielā 4.

21.08. Saldus PII “Pasaciņa”: “Svētki pirmsskolā”(II daļa).

Pieteikšanās Saldus Izglītības pārvaldē.

24.08.  Ventspilī: “Ritma rotaļu un muzikālās darbības loma bērnu runas un intelektuālajā attīstībā”

Pieteikšanās Ventspils Izglītības pārvaldē.

25.08. Ventspilī:  “Muzikālā darbība pirmsskolas vecuma bērnu ikdienā un rotaļnodarbībās”

Pieteikšanās Ventspils Izglītības pārvaldē.

28.08. Saldus PII “Pasaciņa”: “Svētki pirmsskolā”(II daļa)

Pieteikšanās Saldus Izglītības pārvaldē.

4.09. Ventspilī: “Elementārās muzicēšanas metodes pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu muzikālo un kreatīvo spēju attīstīšanai”.

Pieteikšanās Ventspils Izglītības pārvaldē.

11.09. Rīgā, LPMC: “Ritma rotaļu un muzikālās darbības loma bērnu runas un intelektuālajā attīstībā”.

Pietikšanās: LPMC, 675512117.

Talsi: “Elementārās muzicēšanas metodes pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu muzikālo un kreatīvo spēju attīstīšanai”(datums tiks precizēts).